Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) závazně upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji a nákupu zboží prostřednictvím objednávky zboží kupujícím u prodávajícího, při dodání a převzetí objednaného zboží a platbě za objednané zboží. 

Vztahy upravené těmito VOP, stejně jako případné spory, se řídí slovenským právem. Příslušnými soudy jsou soudy Slovenské Republiky. 

Odesláním, resp. uskutečněním objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s VOP, je s těmito podmínkami seznámený a osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a úplné. V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane nebo bude prohlášeno za neplatné, bude mít tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek.  

Tyto podmínky jsou platné pro všechny realizované objednávky prostřednictvím elektronického portálu  www.dojezdovakola.com

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

prodávající:

Prodávajícím produktů a služeb zveřejněných na elektronickém obchodním portálu www.dojezdovakola.com je společnost:

www.dojazdovekolesa.com

LUF s. r.o. 

Nám. M. R. Štefánika 518/15

028 01   Trstená

Slovenská Republika 

IČO: 50357263 

DIČ: 2120291756

Daňové identifikační číslo: SK2120291756

Společnost je zapsaná u Obchodního rejstříkového Okresního soudu v Žilině v oddíle. S.r.o., vložka číslo 58865/L. dále zapsaný/á v živnostenském rejstříku vedeném v okrese Námestovo, číslo živnostenského registru: 560-21815.

Společnost LUF s r.o. je registrovaným subjektem k placení daně z přidané hodnoty.

Telefonní kontakt: +421 905 806 234 

e-mailová adresa: info@dojazdovekolesa.com 

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby: bankovní účet vedený u peněžního ústavu Tatra banka, účet číslo: 29 4602 4248 / 1100 

IBAN: SK28 1100 0000 0029 4602 4248

SWIFT: TATRSKBX 

Dále uvedený jako „prodávající“.

kupující:

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím jako odběratel (zákazník) produktů nebo služeb od prodávajícího prostřednictvím elektronického obchodního portálu www.dojazdovekolesa.com. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo používá služby pro přímou osobní spotřebu fyzických osob především pro sebe a pro příslušníky své domácnosti, tyto produkty a služby neslouží pro výkon zaměstnaní, povolání nebo podnikání. Tyto základní obchodní podmínky platí pro dodávání zboží nebo služeb objednaných prostřednictvím elektronického obchodního portálu www.dojezdovakolesa.com. Základní povinností kupujícího před realizací objednávky zboží je podrobně se seznámit s těmito základními obchodními podmínkami, které se pro kupujícího stávají závaznými objednáním zboží nebo služeb. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.  Dále uvedený jako „kupující“.

2. OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva na základě, které je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká realizací odesláním objednávky kupujícím. Objednávku kupující realizuje tak, že si prostřednictvím nákupního košíku vybere zboží, následně zvolí způsob doručení objednaného zboží, zvolí způsob platby a odešle objednávku. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracovaná a na e-mail kupujícího bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím, na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby odeslány všechny další informace vztahující se k Vaší objednávce. Kontakt nutný pro potvrzení objednávky vykonává zpravidla prodávající po ověření termínu dostupnosti a terminu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (případně její dílčí část) je považována za závaznou pro obě dvě zúčastněné strany, v případě, že nedojde k nedodržení podmínek předmětu objednávky v době potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím. Za podstatné podmínky je především považován obsah objednávky (přesná specifikace zboží a její množství), cena za zboží a dopravu, způsob a termín doručení zboží.  Prodávající nezaručuje, že objednané zboží je v době objednávky na skladě. 

2.1 Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající se zavazuje dodat:

1. Druh a množství zboží v kupní ceně za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných nepřesností, v případě výrazné změny ceny zboží nebo nedostupnosti zboží.
2. Zboží, které bude zabaleno odpovídajícím způsobem, aby po dobu přepravy nedošlo k jeho poškození.
3. Kupujícímu poskytnou doklady v písemné nebo elektronické formě potřebné pro jeho převzetí a užívání.

Prodávající není odpovědný za:

1. Opožděné dodání zboží způsobené nesprávně uvedenou doručovací adresou nebo chybně uvedeným telefonickým kontaktem příjemce zboží.
2. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných okolností.

Kupující se zavazuje:

1. Převzít objednané zboží, zkontrolovat obal a obsah zásilky, zda nedošlo k poškození. V případě zjištění závady obalu nebo obsahu zásilky tuto skutečnost bezodkladně oznámit telefonicky, e-mailem (formou fotodokumentace poškození) nebo písemně poštou prodávajícímu.
2. Zaplatit za odebrané zboží kupní cenu odpovídající platebním podmínkám, které jsou platné v den odeslání objednávky kupujícímu.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupující, má právo v souladu s ustanovením zákona o ochraně spotřebitele č. 102/2014 Z.z. bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od dne převzetí zboží. Kupující má právo V rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet shodným způsobem jako je obvyklé při nákupu v běžném „kamenném“ obchodě. Vyzkoušet však neznamená zboží začít používat a před uplynutí lhůty na ochranu spotřebitele vrátit zpět prodávajícímu. Tato ustanovení v shora uvedené formulaci nejsou platná pro právnické osoby, pro fyzické osoby-podnikatele shodně tak pro fyzické osoby-nepodnikatele, kteří nesplňují vymezení spotřebitele v zákoně č. 250/2007 Z.z. Přiměřená starostlivost o zboží musí být zachována. Kupující musí současně příslušné zboží odeslat prodávajícímu na adresu portálu www.dojazdovakolesa.com, LUF s.r.o., Mám. M.R. Štefánika 518/15, 028 01 Trstená. Zboží zasílejte zpět prosím v původním originálním nepoškozeném obalu, který nebyl nijak jinak používaný k jinému účelu, kompletní balení (včetně uživatelského manuálu, příslušenství apod.), přiložte prosím doklad o koupi.  

3.1 Storno objednávky ze strany prodávajícího.

Prodávající má právo stornovat objednávku, důvodem pro stornování je výprodej zásob nebo nedostupnost objednaného zboží, to i v případě vynaložení veškerého úsilí dodat objednané zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami jakožto v ceně, která je uvedena na internetovém portálu www.dojazdovakolesa.com, v případě, že se kupující nedohodne s prodávajícím na náhradním plnění. Prodávající má taktéž právo stornovat objednávku v případě, že objednávka obsahuje nepřesné nebo nesprávné údaje, které neodpovídají skutečnosti. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo formou e-mailu, a to i v případě, že uhradil kupní cenu nebo její část, budou mu finanční prostředky vráceny do 14 kalendářních dnů, stejným způsobem jako byla realizována úhrada. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy ještě před zahájením lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, ruší se v celém rozsahu každé doplnění kupní smlouvy související s příslušným ujednáním, a to v plném rozsahu souvisejícím s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil.

4. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Ceny produktů a služeb uvedené na elektronickém obchodním portálu: www.dojazdovekolesa.com jsou prezentovány v měně EUR. Ceny uvedené u jednotlivých položek zboží se zobrazují včetně platné daně z přidané hodnoty. Daň z přidaného hodnoty se řídí platnou právní legislativou. Ceny zboží a služeb uvedené na elektronickém obchodním portálu nezahrnují poštovné a balné, dále nezahrnují pojištění, případně jiný způsob dopravy zboží k zákazníkovi. Prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat ceny nabízených produktů a služeb podle aktuálních cen výrobců a distributorů nabízeného zboží, s tímto také přímo souvisí aktuální vývoj měnového kurzu měny EUR vůči USD, nebo jiným relevantním měnám. Tyto ceny zůstávají v platnosti do momentu vydání nového ceníku. Za platnou cenu zboží a služeb objednaného prostřednictvím elektronického obchodního portálu se považuje cena platná v momentě přijetí objednávky prodávajícím. Prodávající garantuje cenu objednávky v případě, že bude uhrazena ve lhůtě splatnosti a v případě korektní funkčnosti elektronického obchodního portálu: www.dojazdovekolesa.com. Ve všech ostatních případech si prodávající vyhrazuje právo na změnu ceny, o změně ceny bude kupující informován. Kupující má v případě změny kupní ceny právo na odstoupení od kupní smlouvy.

4.2 Kupující může za objednané zboží a služby provést úhradu jedním z následujících způsobů:

a) platbou v hotovosti při převzetí zboží na dobírku

b) bezhotovostní bankovním převodem na účet prodávajícího 

4.3 Veškeré akciové ceny na produkty a služby jsou platné do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není prezentováno jiným způsobem.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou realizovány na základě dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího uskutečňovány v co nejkratším možném termínu, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může trvat dodací lhůta déle, a to po předcházející dohodě s kupujícím. Kupující má v případě prodloužení uvedené dodací lhůty právo na odstoupení od kupní smlouvy. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění objednávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající prostřednictvím svého smluvního přepravce společnosti Geis Parcel SK, s.r.o. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na použití výrobku, záruční nebo dodací list, poučení o uplatnění práv spotřebitele pro odstoupení od smlouvy a vzorový formulář na odstoupení od smlouvy. Při doručení formou dobírky je úhrada za dodané zboží spolu s cenou za dopravu vždy hrazena v hotovosti kurýrovi při doručení zásilky. V případě úhrady předem bankovním převodem na účet je převzetí zásilky bez úhrady kurýrovi. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé Slovenské a České republice, náklady na dopravu rozlišujeme na základě zvoleného způsobu doručení. 

Kurýrem s platbou převodem na bankovní účet v rámci dopravy na území Slovenské republiky 5€ s doručením zásilky do 24 hodin, a to v pracovní dny od dne expedice zboží. 

Kurýrem s dobírkou v rámci dopravy na území Slovenské republiky 5€ s doručením do 24 hodin, a to v pracovní dny od dne expedice zboží.

Kurýrem s platbou převodem na bankovní účet v rámci dopravy na území České republiky 10€ s doručením zásilky do 48 hodin, a to v pracovní dny od dne expedice zboží.

Kurýrem s dobírkou v rámci dopravy na území České republiky 10€ s doručením do 48 hodin, a to v pracovní dny od dne expedice zboží.

Osobní odběr zdarma na adrese LUF s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 518/15, 028 01 Trstená, Slovenská republika.

Z dodací lhůty jsou vyňaté dny pracovního klidu a státní svátky o trvání, kterých se dodací lhůta příslušně prodlouží. Dohodnutá dodací lhůta platí v případě, že nenastanou nepředvídatelné nebo na vůli zúčastněných stran nezávislé okolnosti, tzn. okolnosti vylučující odpovědnost, jako například všechny případy vyšší moci, které znemožní její dodržení. K těmto okolnostem patří také ozbrojené konflikty, úřední zásahy a zákazy, zdržení způsobené při přepravě nebo celním odbavení, škody způsobené po dobu přepravy, a to pouze v případech mimořádných okolností.  Tyto vyjmenované okolnosti opravňují prodávajícího prodloužit dodací lhůtu. O takových okolnostech je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat. Prodávající je oprávněný provést a zúčtovat částečné dodávky. Při postupném plnění objednávek se poštovné a balné účtuje pouze při první zásilce. Prodávající je povinen o této skutečnosti předem informovat kupujícího. Prodávající neodpovídá za vady, poškození zboží, které vznikne po odevzdání zboží prvnímu přepravci na přepravu pro kupujícího. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Cena dopravy bude účtována spolu s cenou zboží. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu balíku. V případě jeho poškození je na místě povinen sepsat s přepravcem protokol o zjištěných závadách způsobených po dobu přepravy. Převzetí poškozeného obalu balíku je na odpovědnosti kupujícího. Nároky na pozdější zjištění závad takto poškozeného zboží bude možné uplatnit pouze v případě prokázání, že reklamované závady mělo zboží už v době převzetí od přepravce. Jestliže kupující zjistí poškození způsobené přepravou, které se projeví jiným způsobem než zjevným poškozením obalu zboží, nekompletnost dodávky nebo záměnu objednaného zboží, je povinen reklamaci vykonat bez odkladu, nejdéle však do tří pracovních dnů od převzetí zásilky. Pokud tak neučiní, považuje se dodávka zboží za kompletní a bez závad. Pozdější reklamace z důvodů nekompletnosti obsahu, záměny zboží a poškození po dobu přepravy nebudou akceptovány. Ostatní podmínky se řídí platným reklamačním řádem.  Reexport předmětu dodávky třetí straně podléhá písemnému souhlasu prodávajícího. Takový souhlas je potřebné zabezpečit před uzavřením smlouvy s třetí osobou. Smluvní partner prodávajícího se také zavazuje převést povinnost odsouhlasení reexportu na třetí osobu.

6. ODPOVĚDNOST ZA ZÁVADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Záruční doba je 24 měsíců.

Bez ohledu na ostatní ustanovení prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti ani za žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty vzniklé jakýmkoliv způsobem.

  1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím.
  2. Pokud se nejedná o věci, které podléhají rychlé zkáze, případně o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka). V případě že prodávaná věc na svém obalu nebo v přiloženém návodu k ní připojenému obsahuje lhůtu spotřeby, nekončí záruční doba před termínem vypršení této lhůty.
  3. Jedná-li se o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla bez platně, včas a řádně odstraněná. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může na místo odstranění vady požadovat výměnu věci nebo pokud se vada týká pouze součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy na místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezchybnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.
  4. Jedná-li se o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně využívat jako věc bez vady, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu také v případě, že se jedná o odstranitelnou vadu, avšak kupující nemůže pro opakované vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně používat.
  5. Jedná-li se o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci. Odstoupení od smlouvy je možné zaslat poštou nebo e-mailem na info@dojazdovekolesa.com. Kdykoliv v případě jakýchkoliv otázek také telefonicky.

7. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

7.1 povinností je poskytnout před uzavřením smlouvy informace podle § 10a ods. 1 nového písm. k) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. O přestupcích v znění pozdějších předpisů. 

7.2 povinností je poskytnout před uzavřením smlouvy informace podle § 3 ods. 1 nového písm. t) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

7.3 povinností je součinnost při alternativním řešení sporu subjektu ARS podle § 15 zákona o ARS.  Kupující má právo se obrátiť na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@dojazdovekolesa.com), v případě, že není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Jestliže prodávající odpoví na takovou žádost zamítavým způsobem nebo na ní neodpoví do 30 kalendářních dnů o jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.  (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 zákona 391/2015 Z.z.

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternatívního řešení sporů RSO.

Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy, nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporů mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR včetně DPH.

8. SÍDLO SOUDU, ROZHODNÉ PRÁVO

8.1 Na rozhodování všech sporů plynoucích ze smluvního vztahu vyplývajícího z objednávek realizovaných prostřednictvím elektronického obchodního portálu www.dojazdovekolesa.com, včetně sporů o existenci nebo neexistenci kupní smlouvy, je výlučně oprávněný místně a věcně příslušný soud SR. Smluvní vztah podléhá slovenskému právu.

9. OCHRANNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH OZNÁMENÍ

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího nebo jakéhokoliv jiného uživatele webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních oznámení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, které je k dispozici v aktualizovaném plném znění zde

10. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

10.1 Na webové stránce jsou používány tzv. cookies. Pravidla pro jejich používání, stejně jako způsob jejich používání zakázat, jsou k dispozici zde.

11. REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ PŘI OBJEDNÁVÁNI A DODÁVCE PROSTŘEDNICTVÍM OBCHODNÍHO PORTÁLU: WWW.DOJEZDOVAKOLA.COM

Odstoupení od smlouvy při prodeji zboží na dálku ve smyslu zákona č. 102/2014 Z.z.

11.1 Jestliže prodávající včas a řádně poskytnul kupujícímu informace o právu odstoupení od smlouvy podle § 3 ods. 1 písm. h), kupující je oprávněný bez udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího do 14 dní od dne převzetí zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí, zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniknulo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění funkčnosti zboží. Kupující neodpovídá za snížení hodnoty zboží, jestliže si prodávající nesplnil informační povinnost o právech kupujícího odstoupit od smlouvy podle §3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Z.z… V případě, že prodávající poskytnul kupujícímu informace podle § 3 ods. 1 písm. h) až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy, tj. od dne převzetí zboží, lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech od dne, kdy prodávající dostatečně splnil informační povinnost. Jestliže prodávající neposkytnul kupujícímu informace podle § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatečné lhůtě, lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od dne zahájení plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy. tj. od dne převzetí zboží. Ustanovení v této části výslovně neplatí pro právnické osoby, také pro fyzické osoby – podnikatele, ale i pro fyzické osoby – nepodnikatele nesplňující zákonné vymezení.

11.2 Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v písemné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči prostřednictvím doporučeného dopisu odeslaného na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto reklamačních podmínek, e-mailem na adresu: info@dojazdovekolesa.com nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy; jestliže byla uzavřená ústní formou, na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované vyhlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. (dále jen “oznámení o odstoupení od smlouvy”). Spotřebitel může použít formulář na odstoupení od smlouvy podle přílohy, kterou mu odevzdal prodávající. 

11.3 Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si smluvní strany všechny vzájemné přijaté plnění. Zboží v takovém případě prosím, pokud možno zasílejte zpátky: 

  • nepoužívané
  • nepoškozené

kompletní (včetně příbalového letáku, návodu k použití a podobně) s přiloženým dokladem o koupi podle možností v původní originálním obalu.

Doporučujeme Vám si vrácené zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od kupujícího přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti a ní, včetně nákladů na dopravu, dodání zboží. Poštovné a jiné náklady a poplatky. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu výše uvedené platby stejným způsobem jaký použil kupující při své platbě, pokud se kupujícím nedohodnou na jiném způsobu vrácení platby, jestliže v souvislosti s tím nebudou kupujícímu účtovány žádné další poplatky. Při odstoupení od smlouvy předmětem, kterým je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit kupujícímu výše uvedené platby před tím, než mu je doručeno zpět vrácené zboží nebo pokud kupující neprokáže potvrzení o odeslání zboží prodávajícímu. Kupující je povinen nejpozději do 14 dní od dne odstoupení od smlouvy odeslat zboží zpět nebo ho odevzdat osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží odevzdané na přepravu nejpozději poslední den lhůty. Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží, prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. Toto neplatí, v případě, že prodávající souhlasil, že bude náklady nést na svůj vlastní vrub nebo jiným způsobem nesplnil povinnost, podle § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z.

11.4 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, které bylo používané, poškozené nebo neúplné, uhradí kupující prodávajícímu náklady, které vzniknuly v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniknulo v souvislosti takového zacházení se zbožím, které je nad rámec používání zboží potřebného na zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Kupující neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právech kupujícího odstoupit od smlouvy podle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2004 Z.z.

Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že v souladu s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuté a zpřístupněné následovným třetím stranám, resp. okruhu příjemců: Geis PARCEL SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592, IČ DPH: SK 2023410301, zapsanému v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Banské Bystrici, Oddíl Sro. vložka č. 21503/S… Více informací vzhledem k nové směrnici ochrany osobních údajů naleznete zde. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítnout vůči: a) zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracované pro účely marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci a vymazání. 

b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku nebo poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. pro účely přímého marketingu. Odesláním objednávkového formuláře na našich webových stránkách www.dojazdovekolesa.com souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby realizace objednávky a zákonem stanovených lhůt pro archivaci údajů v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů NR SR č. 122 / 2013 Z.z.  a o změně a doplnění některých zákonů. Jako provozovatel nemáme v úmyslu odevzdávat Vaše osobní údaje do třetích zemí (do zemí mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Současně se zavazujeme k tomu, že na přání zákazníka, a to i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní údaje vymažeme z naší databáze. Pokud jste nám dali k dispozici Vaše osobní údaje, využíváme je výhradně pro potvrzení Vaší objednávky, na zodpovězení Vašich dotazů, na doručení zboží, vypracování vyžádané cenové nabídky, jako i pro účely technické správy našich webových stránek. Vámi poskytnuté osobní údaje, mohou být využívány jinými službami nebo pro jiné účely pouze s Vaším přecházejícím souhlasem.  Takto udělený souhlas můžete kdykoliv znovu odvolat. Vaše osobní údaje budou vymazány, jestliže svůj souhlas odvoláte.

V Bratislavě dne: 12.12.2019